EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS (2018 - 2021)

Executive Commitee Members (Men)

B.V. Srinivasan

P.M. Balaji

P.R. Gopinath

R. Krishnakumar

N. Saravanan

N.R. Vishwanathan

K.K. Gopinath

B.K.M. Rajkumar

G.R. Govindan

K.M. Saravanan

S.K. Narendranath

T.H. Desikachari

L.S. Narasimman

Executive Commitee Members (Women)

R.S. Savithri Sadasivan

V. Valli Devan

T.J. Saroja Jayabalan

K.D. Ramila Devadass Babu

R.B. Santhi Baskar

T.R. Uma Maheshwari

P.G. Manjula Gopinath

K.G. Ashwini Gopinath

K. Subhapriya Krishnakumar

P.B. Kamalam Balaji

Nalini Devi Raghu

S. Kavitha Saravanan

Executive Commitee Members from other Cities

N.S.R. Santharam
Chennai

M.V. Mohanram
Madurai

T.R. Govindan
Didigul

M.R. Narayanan
Salem

K.V. Nagarajan
Hosur

C.K. Manikandan
Mysore

L.R. Selvam
Kumbakonam